Κατάλογος Νομοθεσίας και Κανονιστικών απαιτήσεων

 • ΙSΟ 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Απαιτήσεις. -2015 CYS-ΕΛΟΤ
 • ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης -2015 CYS-ΕΛΟΤ
 • OHSAS 18001:2007 Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. -2007 CYS-ΕΛΟΤ
 • ISO 27001:2013 Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών. - ISO/IEC 2013
 • ISO 22301:2014 Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας - CYS EN ISO 22301:2014
 • ISO /TR 13028 Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή για την ψηφιοποίηση των αρχείων. - ISO /TR 13028
 • ISO 30301:2011 Information and documentation - Management Systems for records. - ISO 2011
 • Ανεπίσημη Ενοποίηση του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, αρ. 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί. - Κυπριακή Δημοκρατία 138(Ι)/2001
 • Ε.Ε. Παρ. Ι (ΙΙΙ) Αρ. 3549 23.11.2001 Ο Περί Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του 1981 Κυρωτικός Νόμος του 2001, αρ. 28(ΙΙΙ)/2001. - Κυπριακή Δημοκρατία 28(ΙΙΙ)/2001
 • Ε.Ε. Παρ Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3732, 4.7.2003 Ο Περί Πρόσθετου Πρωτόκολλου στη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κυρωτικός Νόμος του 2003, αρ. 30(ΙΙΙ)/2003. - Κυπριακή Δημοκρατία 30(ΙΙΙ)/2003
 • E.E Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3651, 8.11.2002 Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων (Άδειες και Τέλη) Κανονισμοί του 2002. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27. - Κυπριακή Δημοκρατία 8.11.2002
 • Ε.Ε. Παρ. Ι (Ι) Αρ. 3850, 30.04.2004 O Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004, 112(Ι)/2004. -112(Ι)/2004
 • Ε.Ε. Παρ. Ι (Ι) Αρ. 4333, 18.05.2012 O Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. - Κυπριακή Δημοκρατία 18.05.2012
 • Περί τερματισμού απασχόλησης Νομοθεσία. - Κυπριακή Δημοκρατία
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 07 _ 2003 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ. – Πυροσβεστική Υπηρεσία 2003
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 04 _ 2003 ΓΡΑΦΕΙΑ. - Πυροσβεστική Υπηρεσία 2003
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 11 _ 2003 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. - Πυροσβεστική Υπηρεσία 2003
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγεία στην Εργασία Νόμοι του 1996 μέχρι 2011. -2011 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 1996 (Ν. 89(Ι)/1996). -1996 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Γνωστοποίηση του 1997 (Κ.Δ.Π. 39/1997). -1997 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 (Ν. 158(Ι)/2001). -2001 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (Ν. 25(Ι)2002. -2002 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 77/2012). -2012 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002). -2002 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία των Εργοδοτουμένων με Σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή με Σχέση Πρόσκαιρης Εργασίας Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 184/2002). -2002 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 530/2007). -2007 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 198/2009). -2009 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 69/2012). -2012 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμούς 174/2002. -2002 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφαλείας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001). -2001 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφαλείας και Υγείας στους χώρους Εργασίας (Τροποποιητικός Κανονισμός του 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004). -2004 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμοί 144/2001. -2001 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π.173/2002). -2002 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία με Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 455/2001). -2001 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 55/2004). -2004 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Επικινδύνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 536/2004). -2004 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Επικινδύνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 (Κ.Δ.Π. 536/2004). -2004 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Η περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Γνωστοποίηση του 2004 (Κ.Δ.Π. 339/2004). -2004 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2000 (Κ.Δ.Π. 212/2000). -2000 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα - Εναρμονισμένα Πρότυπα) Γνωστοποίηση του 2006 (Κ.Δ.Π. 100/2006). -2006 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 267/2001). -2001 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 470/2001). -2001 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Ν.185(1)2011 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. -2011
 • ΚΔΠ 61/2011 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών) Κανονισμοί του 2011. -2011
 • Ν 17(1) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. -2006
 • Ν 162(Ι)/2005 Νόμος που τροποποιεί τον περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων νόμους. -2005
 • Ν 215(Ι)/2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. -2002
 • Ν 187(Ι) /2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ. -2002
 • Ν10(Ι)/2008. -2008
 • Ν 160(Ι)/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΩΝ. -2005
 • Ν89(Ι)/1996 Νόμος περί ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας (τροποποιητικός). -1996
 • Ν.32(Ι)/2002 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. -2002
 • Ν 133(ι)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ 2003. -2003
 • Ν159(Ι)/2005. -2005
 • Ν175(Ι)/2007 Ο περί των ουσιών που καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος(τροποποιητικός) Νόμος του 2007. -2007
 • ΚΔΠ 45/96 Ο Περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών νόμος. -1996
 • ΚΔΠ 82/2003 Ο Περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές) κανονισμοί. -2003
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 332/2005). -2005 Κυπριακή Δημοκρατία
 • Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (Ν. 138(I)/2001). - Κυπριακή Δημοκρατία 2001
 • Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν. 105(I)/2012) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4345, 10/7/2012. -Κυπριακή Δημοκρατία 2012
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016. - Ευρωπαϊκή Ένωση 2016/679