Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η εταιρεία S.KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED ασχολείται με την ψηφιοποίηση, φύλαξη και διαχείριση αρχείων των πελατών της.

Το πεδίο εφαρμογής της εταιρείας είναι:

“The management of business continuity, on the digitization (scanning), storage and management of the company’s customer archives, both in paper and digital form”

«Διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας, που αφορά τη ψηφιοποίηση, τη φύλαξη και τη διαχείριση των αρχείων των πελατών της εταιρείας, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή»

Η Εταιρεία, όπως και κάθε άλλη επιχείρηση, είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να βλάψουν ή και να καταστρέψουν κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες ή / και την παραγωγή και την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας

Η Διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει τους κινδύνους που υπάρχουν και απειλούν την επιχειρησιακή της συνέχεια, σε κρίσιμες επιχειρηματικές της λειτουργίες και δεσμεύετε να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301 :2014.

Η στρατηγική της εταιρείας για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, σε περίπτωση επέλευσης ενός καταστροφικού περιστατικού, είναι να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία όλων των εργαζομένων και να συνεχίσει να παρέχει τις κρίσιμες επιχειρηματικές της λειτουργίες, την παραγωγή και την παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών από προκαθορισμένες εναλλακτικές τοποθεσίες.

Στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας είναι :

  • Η ανάπτυξη και η εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών ώστε να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των πελατών της
  • Η συμμόρφωση με τις κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από τις συμφωνίες με τους πελάτες
  • Η συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής συνέχειας
  • Η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτήν
  • Η ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα θέματα επιχειρησιακής συνέχειας.
  • Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας μέσα από συνεχείς ελέγχους και δοκιμές του συστήματος.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας στους πελάτες και συνεργάτες της.

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η παραπάνω Πολιτική αναθεωρείται μια φορά τον χρόνο κατά την διάρκεια της Ανασκόπησης από την Διοίκηση

Stella Kaniklides
CEO

27/09/2021

Scroll to Top