Υπηρεσίες Αξιολόγησης Ασφάλειας Δικτύου και Εφαρμογής Μέτρων Μετριασμού Ευπαθειών

Υπηρεσίες Αξιολόγησης Ασφάλειας Δικτύου και Εφαρμογής Μέτρων Μετριασμού Ευπαθειών

Οι υπηρεσίες Cyber Security της Kaniklides αποτελούν μια καινοτόμα λύση στο τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου.

Μετά τη διεκπεραίωση μιας εξονυχιστικής ανάλυσης της υποδομής πληροφορικής και των πολιτικών ασφαλείας που τηρείτε, οι έμπειροι σύμβουλοι μας θα εντοπίσουν τυχόν ευπάθειες που σχετίζονται με την ασφάλεια των συστημάτων σας και θα σας προτείνουν πολιτικές ασφαλείας για να εφαρμόσετε.

Δεν έχετε αφοσιωμένη ομάδα ΙΤ για να σας βοηθήσει να εφαρμόσετε τις πολιτικές ασφαλείας που σας προτείναμε; Μην αγχώνεστε! Οι αφοσιωμένοι σύμβουλοι και τεχνικοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε τις προτεινόμενες πολιτικές ασφαλείας!

Υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Δοκιμές Διείσδυσης
  • Ανάλυση Υποδομών και Δημιουργία Έκθεσης Αξιολόγησης Ρίσκου
  • Εκθέσεις με προτεινόμενες πολιτικές ασφαλείας
  • Εκπαίδευσης προσωπικού για βέλτιστες πρακτικές θεμάτων ασφαλείας
  • Ασκήσεις ετοιμότητας περιστατικών
  • Εφαρμογή των προτεινόμενων πολιτικών ασφαλείας
Scroll to Top