Υπηρεσίες Data Protection Officer (DPO)

Υπηρεσίες Data Protection Officer (DPO)

Ο Κανονισμός (EΕ) 2016/679 – GDPR εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς που συλλέγουν και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα.

Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε τεράστιες οικονομικές κυρώσεις.

Με την υιοθέτηση της υπηρεσίας μας Data Protection Officer μέσω του διαπιστευμένου και έμπειρου προσωπικού μας, θα διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας αποφεύγει ατυχήματα και ποινές που σχετίζονται με την κακή διαχείριση των αρχείων σας.

  • Πρακτικές και οικονομικές λύσεις για λύσεις για καλύτερη επίτευξη της συμμόρφωσης με το GDPR.
  • Μη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του DPO και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
  • Εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών στη διαχείριση των αρχείων σας για επίτευξη και διατήρηση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR.
  • Συστηματική παρακολούθηση.
  • Εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται του GDPR.
Scroll to Top