Συνδρομές

Συνδρομές

Η Κaniklides είναι επίσης μέλος του IRMS (Information and Records Management Society) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι εγκαταστάσεις μας είναι εξοπλισμένες με υπερσύγχρονες τεχνολογίες για πυρόσβεση, και συμμορφούμενες πλήρως με κανονισμούς όπως ο EU 305/2011, κανονισμούς και οδηγίες για κτιριακές εγκαταστάσεις και την πυρόσβεση.

Information and Records Management Society

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Πληροφοριών και Αρχείων (IRMS) είναι ο κορυφαίος επαγγελματικός οργανισμός για όλους όσους ασχολούνται με τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση ή τη χρήση πληροφοριών. Το IRMS, δραστηριοποιείται για περισσότερα από 30 χρόνια και έχει ξεκάθαρη δέσμευση για συμμετοχή σε όλο το επάγγελμα. Έχει πέραν των 1000 μελών (ατομικά και εταιρικά) σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και σε όλους τους τομείς του επιχειρηματικού κόσμου – συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών.

Scroll to Top