Πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών

Η εταιρεία S.KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED ασχολείται με την ψηφιοποίηση, φύλαξη και διαχείριση αρχείων των πελατών της.

Η Διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει τους κινδύνους που υπάρχουν για την ασφάλεια των πληροφοριών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και δεσμεύετε να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013.

Η διαχείριση των πληροφοριών αφορά όλες τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εταιρεία για την διασφάλιση των πληροφοριών των πελατών της είτε είναι σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σε σχέση με τον χειρισμό, μετάδοση και αποθήκευση αυτών των πληροφοριών.

Στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας είναι :

  • Η ανάπτυξη και η εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών ώστε να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των πληροφοριών
  • Η συμμόρφωση με τις κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από τις συμφωνίες με τους πελάτες
  • Η συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση των πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών
  • Ο αποτελεσματικός έλεγχος των διακινούμενων πληροφοριών και δεδομένων
  • Η προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτήν
  • Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων και πελατών

Η ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος Διαχείρισης των Πληροφοριών έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας στους πελάτες και συνεργάτες της.

Stella Kaniklides

CEO

Έκδοση 3 Ιανουάριος 2020

Scroll to Top