Πολιτική κατά της δωροδοκίας

Η εταιρεία KANIKLIDES καθιέρωσε διαδικασίες και κανονισμούς που απαγορεύουν τη δωροδοκία στις εργασίες της, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  

Η Δωροδοκία ορίζεται ως η προσφορά, υπόσχεση, παροχή, αποδοχή ή προσέλκυση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος οποιασδήποτε αξίας (η οποία θα μπορούσε να είναι οικονομική ή μη χρηματοοικονομική), άμεσα ή έμμεσα, και ανεξαρτήτως της τοποθεσίας (ων), κατά παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου, ως κίνητρο ή ανταμοιβή για ένα πρόσωπο ενεργώντας ή αποφεύγοντας να ενεργήσει σε σχέση με την Απόδοση των καθηκόντων του εν λόγω προσώπου

Το πεδίο εφαρμογής της εταιρείας είναι:  

“Secure Document and Records Management Services: Digitization, Storage, Shredding” «Υπηρεσίες Ασφαλής Διαχείριση Εγγράφων and Αρχείων: Ψηφιοποίηση, Φύλαξη, Καταστροφή»

Οι διαδικασίες και οι κανονισμοί περί δωροδοκίας μεταφράζονται μεταξύ άλλων στους ακόλουθους κανόνες:

 • Η δωροδοκία απαγορεύεται αυστηρά. Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε πράξη στην οποία προσφέρεται ή τιμολογείται κάτι που αξίζει (άμεσα ή έμμεσα) σε ένα άτομο για να παραπλανήσει το πρόσωπο αυτό, για παράδειγμα για να αποκτήσει ή να διατηρήσει ένα επιχειρηματικό πλεονέκτημα.
 • Τα Λογιστικά βιβλία και τα αρχείαπρέπει να απεικονίζουν με ακρίβεια και έγκαιρα όλες τις συναλλαγές και άλλες επιχειρηματικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
 • Κάθε δώρο, δωρεά και φιλοξενίαπου προσφέρονται ή λαμβάνονται πρέπει να είναι εύλογα, ανάλογα και κατάλληλα υπό τις περιστάσεις και δεν θα μπορούσαν εύλογα να παρεξηγηθούν ως μέσο ή πρόθεση να επηρεάσουν εσφαλμένα τον παραλήπτη.
 • Η δωροδοκίαδεν είναι επιτρεπτή και πρέπει να αποφεύγεται ανά πάσα στιγμή.  
 • Η δωροδοκίασε κυβερνητικό αξιωματούχο με σκοπό να εξασφαλιστούν ή να επιταχυνθούν συνήθεις κυβερνητικές ενέργειες απαγορεύονται.
 • Η εταιρεία δεν κάνει καμία συνεισφορά, σε χρήμα ή σε είδος, σε πολιτικά κόμματα ή πολιτικές οργανώσεις ή σε άτομα που ασχολούνται με την πολιτική.
 • Οι φιλανθρωπικές συνεισφορέςπρέπει να γίνονται μόνο σε καλόπιστους, εγκεκριμένους και νόμιμους οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεισφορές φιλανθρωπίας δεν μπορούν να γίνουν εάν εξασφαλίζουν ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι εξασφαλίζουν τυχόν αθέμιτα πλεονεκτήματα.
 • Πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Μια σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν έχετε ένα ιδιωτικό συμφέρον που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητά σας να ενεργείτε προς το συμφέρον της εταιρείας μας.

Για να επιτύχει τα πιο πάνω, η Διεύθυνση της εταιρείας:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΙSO 37001:2016, το οποίο εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες κατά της Δωροδοκίας για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος.  
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους για την αντιμετώπιση της Δωροδοκίας τους οποίους αξιολογεί στα πλαίσια της ανασκόπησης του Συστήματος από τη Διεύθυνση της εταιρείας.
 • Ενθαρρύνει το προσωπικό και τους συνεργάτες της να αναφέρουν οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας διασφαλίζοντας τους την εμπιστευτικότητα της αναφοράς τους.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της Δωροδοκίας.
 • Έχει καθιερώσει μία ανεξάρτητη Επιτροπή Αντιμετώπισης των περιπτώσεων Δωροδοκίας.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της κατά της Δωροδοκίας.

Η μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους νόμους κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές κυρώσεις  πρόστιμα και σοβαρές ζημιές στη φήμη της. 

Στη εταιρεία δεν ανεχόμαστε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας και η πολιτική μας είναι να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την καταπολέμηση της. Σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε ή δεχόμαστε δωροδοκίες ή άλλα πλεονεκτήματα προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων, πελατών του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματικών συνεργατών ή πελατών.

Η συμμόρφωση με τους νόμους και τις διαδικασίες κατά της δωροδοκίας αποτελεί ευθύνη όλων των εργαζομένων της εταιρείας σε όλες τις διαδικασίες και  εργασίες. Η εταιρεία αναμένει το ίδιο και από όλους τους συνεργάτες της.  

Αυτή η πολιτική κατά της δωροδοκίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εργασιών της εταιρείας. Οι Διαδικασίες της εταιρείας για την καταπολέμηση της δωροδοκίας παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σε συγκεκριμένα θέματα, όπως δώρα και φιλοξενία, πληρωμές διευκόλυνσης, πολιτικές συνεισφορές, φιλανθρωπικές συνεισφορές και συγκρούσεις συμφερόντων.

  Ημερομηνία 07/02/2022   

Scroll to Top